dr. Janklovics Ádám ügyvéd

: Büntető ügyvéd Budapest; Védőügyvéd; Büntetőjogász, Büntetőjog; Közlekedési ügyvéd; Közlekedési jog; Ittas vezetés; Közúti baleset;

Közokirat – hamisítás

Mozgáskorlátozott kártyával visszaélés? Nyelvvizsga vagy diploma hamisítással gyanúsítják? Cégadásvétel, vagy stróman ügyvezető miatt okirat- hamisítással vádolják? Más nevében írt alá nyilatkozatot? Idézést kapott a rendőrségtől gyanúsítottként?

Ha büntetőeljárást indítottak Ön ellen közokirat – hamisítás miatt, gyanúsított, vagy már vádlottként áll a bíróság előtt, vegye fel a kapcsolatot Dr. Janklovics Ádám büntetőügyvéddel.

+36 (20) 806-16-06

Teljeskörű tájékoztatást adok a bűncselekményről, az eljárásról, a lehetőségekről egyaránt.

Önnek elsődleges érdeke, hogy közokirat- hamisítás esetén szakszerű büntető ügyvédi segítségben részesüljön. Okirat- hamisítással kapcsolatos ügyében számtalan enyhítő körülmény feltárását eredményezheti a megfelelő szakmai segítség.

Dr. Janklovics Ádám védőügyvéd nem egyszerűen megmondja, hogy mit kell tennie egy kihallgatáson, vagy a bíróság előtt. Minden ügyben egyéni védekezési stratégiát dolgozunk ki.

Aki hamis közokiratot készít, vagy közokirat tartalmát meghamísítja, vagy aki hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokiratot felhasznál, vagy közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba, az valósítja meg a közokirat-hamisítás bűntettét.

Bevezetésként nézzünk egy- két esetet közokirat- hamisítás bűntettével kapcsolatban büntetőügyvédi praxisomból:

A gyanúsított elhatározta, hogy egy gépkocsi eladással kapcsolatos internetes hirdetésre jelentkezik és magát hamis okirattal igazolja. Az egyik autókereskedésből kipróbálásra elvitt egy Opel-t majd azt a próbakör után eltulajdonította. A cselekményhez az általa korábban talált, ismeretlen személy nevére szóló személyazonossági igazolványt használta fel.

Mozgássérült parkolási igazolvány (rokkantkártya) jogosulatlan használata, mint közokirat hamisítás

Közokirat-hamisítást követ el, aki a más nevére szóló valódi közokirat felhasználja Ennek értelmében aki a más nevére kiállított mozgássérült igazolványt használja oly módon, hogy a rokkantkártya tulajdonosa nem tartózkodik az autóban a rendőri vagy a közterület felügyelő intézkedése során. Védőügyvédi tapasztalatom szerint a vádlottak a parkolási díj alóli mentesülés érdekében használják fel jogosulatlanul a mozgássérült parkolási igazolványt. A bíróságok általában pénzbüntetést szabnak ki a rokkantkártya jogosulatlan használójával szemben.

Nyelvvizsga-bizonyítvány hamisítás

Közokirat-hamisításnak minősül, ha a vizsgázó úgy szerez nyelvvizsga bizonyítványt, hogy a szükséges tudással nem rendelkezik. Pénzt fizet a nyelvvizsgatanároknak, akik előzetesen megküldik a vizsgázónak a nyelvvizsga feladatok megoldását, vagy a szóbeli nyelvvizsgán a tanárok valós tudás nélkül adnak megfelelt eredményt.

Ugyancsak közokirat-hamisításnak minősül, ha az egyetemi diploma megszerzésének feltétele nyelvvizsga bemutatása. A vádlott az egyetem tanulmányi osztályán a nevére szóló sikeres középfokú bizonyítványt bemutatja, de később kiderül, hogy az hamis.

Büntetőügyvédként tapasztalom hamis nyelvvizsga- bizonyítvánnyal kapcsolatban rengeteg nyomozás indul közokirat- hamisítás gyanújával. Ennek eredményeként a gyanúsítottaktól minden esetben lefoglalásra került a nyelvvizsga bizonyítvány.

Diploma hamisítás

Közokirat-hamisítás bűntettét valósítja meg az, aki pénzért cserébe megbíz valakit azért, hogy részére készítsen hamis felsőoktatási diplomát vagy OKJ-s bizonyítványt, majd az elkészült hamis diplomát ami közokiratnak minősül a hamisítótól át is veszi.

Cégügyek és a közokirat- hamisítás

Közokirat- hamisításért vonják felelősségre azt , aki azért adja el a korlátolt felelősségű társaságban meglévő üzletrészét, vagy betéti társaságát, mert a cégnek jelentős - adó - tartozása van. A céget olyan személynek adja el, aki a társasággal gazdasági tevékenységet nem akar folytatni. A vevő szintén közokirat- hamisítást követ el a társaság átvételéért, amiért pénzt kap.

Ugyancsak közokirat-hamisításnak minősül az az eset, ha nem a cég ügyvezetését ellátó személy kerül ügyvezetőként a cégnyilvántartásba bejegyzésre, hanem egy stróman, aki kizárólag a nevét adja, amiért cserébe pénzt kap.

A közokirat fogalma

A közokirat olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, és teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját.

Közokiratnak minősül a hatósági engedély, a bizonyítvány (az iskolai is), a személyi igazolvány vagy a személyi azonosításra szolgáló más okirat.

A közokiratokhoz közhiteles bizonyító erő fűződik.

Hogyan követhetem el a közokirat- hamisítás bűntettét?

Három módon lehet elkövetni a közokirat-hamísítás bűntettét. Elkövetési magatartások: közokirat készítése, illetve a közokirat meghamisítás a közokirat felhasználás, végül a közreműködés .

Hamis közokirat készítése

A hamis közokirat készítése azt jelenti, hogy a szóban forgó közokirat teljes mértékben hamis, vagyis részeiben sem felel meg a valódiság követelményének. Ez azt jelenti, hogy nem az arra jogosult kibocsátótól származik.

A közokirat meghamisítása

A valódi közokirat tartalmának meghamisítása akkor valósul meg, amennyiben az elkövető a már létező, az arra jogosult szerv által kibocsátott közokiraton végez valamilyen változtatást. Az elkövető által eszközölt változtatásnak olyannak kell lennie, amelynek relevanciája van, vagyis a megváltoztatásnak van jelentősége. Ez általában olyan magatartás, amely az elkövetőre nézve kedvező (pl. a vezetési engedély érvényességi idejének, dátumnak átírása). Ugyanakkor az olyan javítás, megváltoztatás, amelynek a kibocsátott közokirat vonatkozásában relevanciája nincs, nem valósítja meg a bűncselekményt (pl. aláírás átírása).

A közokirat felhasználása

A felhasználás a közokirat bemutatását jelenti, amely valaminek az igazolására, bemutatására, becsatolására szolgál. Vagyis olyan esetekben valósul meg a felhasználás, amikor a közokirat birtoklásának jelentősége van (pl. rendőri igazoltatás során).

Az intellektuális közokirat - hamisítás bűntette

Intellektuális közokirat-hamisítást az valósít meg, aki közreműködik valótlan adat, tény vagy nyilatkozat közokiratba foglalásában.

A bűncselekménynek ennél a fordulatánál tehát kiemelten lényeges körülmény, hogy az elkövető magatartása mire irányul, mert amennyiben annak következtében olyan valótlan adat kerül valódi közokiratba, amely nem eredményezi jog vagy kötelezettség megváltozását, megszűnését vagy keletezését, a bűncselekmény nem jön létre. Az elkövetési magatartásnak ennél a fordulatánál lényeges, voltaképpen két személy valósítja meg a bűncselekményt, akik közül az egyik magatartása büntetőjogi szempontból közömbös - ha az adatok hamisságáról nem tudott. A másik, aki a hamis adatot szolgáltatja: a tettes. Tekintettel arra, hogy a hamis adatnak valahogyan be kell kerülnie a közokiratba, az ebben közreműködő személy csak hivatalos személy lehet.

.Például, ha az adásvétel során nem az adott dolog valódi tulajdonosát tüntetik fel eladóként, mert ebben az esetben az erről készült nyilvántartásban is a valóságnak nem megfelelő adatok kerülnek rögzítésre. Ez elsősorban járművek átírásával kapcsolatos eljárásban fordul elő, ami az erre vonatkozó nyilvántartás hitelességét teszi kérdésessé.

A bűncselekmény elkövetője

A bűncselekmény elkövetője bárki lehet. A hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás esetén a bűncselekmény tettese csak hivatalos személy lehet. A hivatalos személyek fogalmát az új Btk. 459. § (1) bekezdés 11. pontja határozza meg.

A hivatalos személy elkövető fokozott felelősséggel tartozik tettéért, ezért tapasztalatom szerint nagyobb büntetésre is kell számítania

Az elkövető bűnössége

A bűncselekményt az intellektuális közokirat-hamisítás kivételével csak szándékosan lehet elkövetni. A közokirat- hamisítónak, vagy az okirat felhasználójának tisztában kell lennie az általa készíteni vagy meghamisítani kívánt közokirat jellegével, az ehhez fűződő bizonyító erővel és azzal, hogy cselekményével épp a közokiratok közhitelességét csorbítja. Az intellektuális közokirat-hamisításért az elkövető gondatlanság esetén is felel.

A közokirat- hamisítás kísérlete mellett a törvény - az intellektuális közokirat hamisítás kivételével - az előkészületet is büntetni rendeli.

Közokirat- hamisítás büntetése

Büntetőügyvédi tapasztalatom szerint a közokirat- hamisítás bűntettét elkövetőt általában pénzbüntetésre vagy közérdekű munka büntetésre ítéli a bíróság. A pénzbüntetés mértéke általában több száz ezer forint.

Okirat-hamisítás és a bíróság elé állítás

Egyszerű megítélésű okirat -hamisítás esetén lehetőség van a gyorsított eljárásra, azaz a bíróság elé állításra. Ebben az esetben gyanúsítotti kihallgatása után 30 napon belül bíróság elé állítják, ami azt jelenti, hogy ügyében ítélet születik. Ezen ügyekben kötelező a jogi képviselet. Bíróság elé állítást alkalmaznak általában mozgáskorlátozott kártyával, bérlet hamisítások esetében.