dr. Janklovics Ádám ügyvéd

: Büntető ügyvéd Budapest; Védőügyvéd; Büntetőjogász, Büntetőjog; Közlekedési ügyvéd; Közlekedési jog; Ittas vezetés; Közúti baleset;

Kiskorú veszélyeztetése, tartási kötelezettség elmulasztása, gyermekmunka. Olyan témák, melyek nagyon gyakoriak a mai társadalomban. Hasonló bűncselekménnyel vádolják? Forduljon tapasztalt ügyvédhez! Szakszerű védelem büntetőügyekben

A kiskorú veszélyeztetése a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyeztető magatartásokat öleli föl. E magatartási körből bizonyos cselekményeket - súlyosságuk vagy enyhébb jellegük folytán - kiemel és önálló tényállásban rendel büntetni az új Büntető Törvénykönyv (Btk.). A cselekmények jellegétől függően alakul az elkövetői kör is.

A kiskorú veszélyeztetése bűncselekményének első alakzata - A gyermeknek joga van ahhoz, hogy érzelmileg kiegyensúlyozott felnőtté váljon:

Kiskorú veszélyeztetését valósítja meg az a kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy - ideértve a szülői felügyeletet gyakorló szülő, illetve gyám élettársát, továbbá a szülői felügyeleti jogától megfosztott szülőt is, ha a kiskorúval közös háztartásban vagy egy lakásban él -, aki e feladatából folyó kötelességét súlyosan megszegi és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti . Ki kell emelni, hogy az érzelmi fejlődés veszélyeztetése nemrégen került be a tényállásba. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy érzelmileg kiegyensúlyozott felnőtté váljon.

A bűncselekmény elkövetési magatartása, és a kötelességszegés: A bűncselekmény elkövetési magatartása a nevelésre, felügyeletre vagy gondozásra vonatkozó kötelezettségek súlyos megszegése. A nevelés a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi és érzelmi fejlődésére irányuló pedagógiai tevékenység. A felügyelet a kiskorú életének, tevékenységének rendszeres figyelemmel kísérése, ellenőrzése. A gondozás a kiskorú szükségleteinek - elsősorban a fizikai, testi szükségleteknek - a kielégítését, feltételeinek biztosítását jelenti. A kötelességek megszegése az elkövetési magatartás lényegi eleme. A törvény azonban ennek fokát is meghatározza, amikor súlyos kötelességszegésről szól. Így, ha a szülő nem mindennap fürdeti meg kisgyermekét, vagy nem ad neki néhány napon keresztül ebédre meleg ételt, vét ugyan az optimálisan elvárandó szülői magatartási normákkal szemben, de csak kisebb mértékben. Súlyos kötelességszegést általában az valósít meg, aki még a nevelés, felügyelet vagy gondozás társadalmi közgondolkodás szerinti minimumát sem teljesíti. Így, aki gyermekét hosszabb időn keresztül étlen-szomjan tartja, aki betegség esetén nem viszi időben orvoshoz, vagy napokra felnőtt felügyelete nélkül hagyja, vagy italozó életmódja mellékhatásaként rendszeresen pszichés nyomásnak, rettegésnek teszi ki.

A bűncselekmény befejezetté válása: A kiskorú veszélyeztetése, mint bűncselekmény akkor válik befejezetté, ha a kötelességszegő magatartás eredményeként, azzal okozati összefüggésben a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődése veszélybe kerül. Ez minden esetben függ a kiskorú életkorától, valamint az elkövetés körülményeitől és a kiskorú erkölcsi, értelmi fejlettségétől. A bűncselekmény befejezettségéhez nem szükséges az értelmi, erkölcsi, testi vagy érzelmi fejlődés tényleges sérelme, elég, ha ennek veszélye fennáll. Szintén kiskorú veszélyeztetését követi el az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére, illetve züllött életmód folytatására bír rá, vagy törekszik rábírni. E magatartásért azonban csak akkor felel, ha tevékenysége ennél súlyosabban fenyegetett bűncselekményt nem valósít meg.

A bűncselekmény és a züllött életmód fogalma: A bűncselekmény fogalma alatt minden a Btk. különös részében foglalt büntetendő magatartást értünk, függetlenül attól, hogy a kiskorú ezért egyébként felelősségre vonható-e vagy sem - például gyermekkora vagy a szükséges magánindítvány hiánya miatt. A züllött életmód folytatása a társadalom által elvetett, erkölcsileg súlyosan elítélendő életvitelt jelent. Ilyen, ha a kiskorú ennek hatására prostituálttá válik, rendszeresen kábítószert fogyaszt vagy csavarog. Megjegyzendő azonban, hogy a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy prostitúcióra való sikeres rábírása az új Btk. szerint már egy másik, súlyosabban büntetendő külön tényállás alapján (prostitúció elősegítése) lesz büntetendő.

A kiskorú személy életkorának jelentősége, és a gyermekmunka: A minősítés körében jelentősége van annak is, hogy hány éves a kiskorú. Ha a befolyásolt személy a bűncselekmény elkövetésekor a 14. életévét még nem töltötte be, büntethetőségi akadály fennállta folytán nem felelhet cselekményéért. Ez esetben a nagykorú rábírót - minthogy a gyermekkorút rábeszélése eredményeként, mint eszközt használta fel az adott bűncselekmény elkövetésére - közvetett tettesként vonják felelősségre. Ha a felhívott személy a cselekmény elkövetésekor a 14. életévét már betöltötte, de 18. életévét még nem haladta meg, fiatalkorúként vonható felelősségre. A korábban a kiskorú veszélyeztetése tényállásában szabályozott esetkör önálló tényállásban kapott helyet. Eszerint az, aki a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyek foglalkoztatására vonatkozó törvényi előírásokat megszegi, vagy keresőtevékenység folytatására jogosító engedéllyel nem rendelkező tizennyolcadik életévét be nem töltött harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztat, a gyermekmunka bűncselekményét követi el. Ezzel kapcsolatban az emelhető ki, hogy az új Btk. a kényszermunka tényállásában minősített esetként rendeli büntetni a kiskorú kényszermunkára fogását. Ehhez képest az új tényállás, a gyermekmunka ennél kisebb fokú, a foglalkoztatásra vonatkozó munkavédelmi, munkajogi, stb. szabályok szándékos megszegésével valósul meg.

A bűncselekmény alanya tettesként az lehet, aki a kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, ezen túl elkövető lehet a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy gyám élettársát, illetőleg a szülői felügyeleti jogtól megfosztott szülőt, ha a kiskorúval közös háztartásban vagy egy lakásban él. Ezek a személyek akkor is megvalósíthatják a bűncselekményt ha nem jogosultak a kiskorú gondozására, illetve szülői felügyeleti jogok nincs.

A bűncselekmény csak szándékosan követhető el, ugyanakkor akár egyenes, akár eshetőleges szándékkal is megvalósítható a törvényi tényállás.