dr. Janklovics Ádám ügyvéd

: Büntető ügyvéd Budapest; Védőügyvéd; Büntetőjogász, Büntetőjog; Közlekedési ügyvéd; Közlekedési jog; Ittas vezetés; Közúti baleset;

Családtagját, barátját őrizetbe vették kábítószer kereskedelem miatt? Előzetes letartóztatás hatálya alatt áll? Fél attól, hogy a bíróság előzetes letartóztatásba helyezi? Janklovics Ádám büntetőügyvéd hatékony védelmet nyújt kábítószer kereskedelem elkövetése esetén!

Az új Btk. szigorúan bünteti a kábítószernek minősülő különböző anyagokkal történő visszaéléseket, különösen a kábítószerrel való kereskedést. Egyes esetekben az életfogytig tartó szabadság vesztés kiszabása is lehetséges a bíróság részéről.

Védőügyvédként általánosan elmondhatom, hogy kábítószer kereskedelem gyanúja esetén az elkövetőt a rendőrség őrizetbe veszi és a bűncselekmény tárgyi súlyára tekintettel kezdeményezi a terhelt előzetes letartóztatását, amelyet a bíróság az esetek többségében el is rendel.

Büntetőügyvédként tapasztalom, hogy kábítószer kereskedelem esetén, majdhogynem kivétel nélkül titkos információgyűjtés előzi meg a gyanúsítást, így adott esetben, akárcsak a telefonhasználat alapján, számos terhelő adatot produkálhat az elkövető anélkül, hogy akárcsak egy szót is kiejtene a telefonon a kábítószer kereskedelemmel kapcsolatban.

Az új Btk. az értelmező rendelkezések között sorolja fel, hogy mely jogforrások tartalmazzák a kábítószernek minősülő anyagok listáit.

A kábítószer-kereskedelem bűncselekménye két szinten szabályozott, ennek felel meg a Btk. 176. §-ában és a 177. §-ában meghatározott bűncselekményi alakzat.

A Kábítószer kereskedelem alanya tettesként csak felnőtt korú - tizennyolcadik életévét betöltött - személy lehet.

Kábítószer kereskedelem elkövetése esetén a kábítószer mennyisége a büntetőjogi felelősségre vonás szempontjából fontos szempont. A csekély mennyiségként meghatározott érték felső határát el nem érő mennyiségű kábítószerre történő elkövetés több elkövetési magatartás esetében is privilegizált eset, tehát a főszabályhoz képest enyhébb büntetéssel fenyegetett . A jelentős vagy különösen jelentős mennyiségként meghatározott mértékű kábítószerrel kapcsolatos elkövetés minősített esetként szerepel az új Btk.-ban és így a jogalkotó ezen esetekre súlyosabb büntetést helyezett kilátásba.

Annak meghatározása, hogy az egyes kábítószerek esetében mi minősül csekély, jelentős vagy különösen jelentős mennyiségnek, az új Btk. értelmező rendelkezései között kapott helyet. Így például a heroin esetében a legfeljebb 0,6 gramm, míg a kannabisz növény esetében a legfeljebb öt tő minősül csekély mennyiségnek. Minden esetben igazságügyi toxikológus, vegyész szakértő feladata elemezni a rendőrség által talált és lefoglalt kábítószer gyanús anyagot.

A kábítószer kereskedelem immateriális bűncselekmény, megvalósulásához eredmény nem szükséges.

Az új Btk.-ban a kábítószer-kereskedelem elnevezésű tényállás a forgalmazói, kereskedői jellegű cselekményeket (kínálás, átadás, forgalomba hozatal, kereskedés) rendeli büntetni. A kábítószer birtoklása bűncselekmény az ún. fogyasztói típusú cselekmények (termesztés, előállítás, megszerzés, tartás, az ország területére való behozatal, az onnan való kivitel, az átvitel, valamint a fogyasztás) büntetendőségét.

A kereskedői (forgalmazói) típusú elkövetési magatartások:

"Kábítószert kínál": más személy felhívása kábítószer átvételére. A kínálás lehet vételre felajánlás vagy a fogyasztás kezdeményezésének más módja. Akkor kell ezt a fordulatot megállapítani, ha a kábítószer kínálása eredménytelen, mert a címzett nem fogadja el a kábítószert. Azonban a kábítószerrel visszaélés bűncselekménye elkövetésére irányuló puszta felhívás - az "anyag" felkínálása nélkül - nem tekinthető kábítószer kínálásnak, az csak a bűncselekmény előkészületét valósítja meg.

"Kábítószert átad": a kábítószer más személy birtokába adása, ha az nem tekinthető forgalomba hozatalnak vagy kereskedésnek. Az átvevő ilyenkor a Btk. 178. §-ában meghatározott tényállás alapján, mint a kábítószer megszerzője kábítószer birtoklásáért felel.

"Kábítószert forgalomba hoz": akkor valósul meg, ha az elkövető a kábítószert több, esetleg meg nem határozható számú személy részére juttatja. A forgalomba hozatal akár ellenérték fejében, akár ingyenesen történhet. A forgalomba hozatal tehát többet jelent az egyszerű átadásnál. A forgalomba hozatal úgy is megvalósulhat, hogy a tettes csak egy személlyel áll kapcsolatban, akinek azért ad kábítószert, hogy azt másnak vagy másoknak adja tovább. A forgalomba hozatalnak az átadástól való elhatárolás az átadó szándéka alapulvételével történhet. Az átadás ugyanis kizárólag címzett birtokba adást jelent azzal az elkövetői akarattal, hogy a kábítószert az átvevő maga fogyassza el. Ezzel szemben a forgalomba hozatal - miként a kereskedés is - az azzal szükségszerűen együtt járó átadáson túlmenően több résztevékenységből tevődhet össze. Magában foglalhatja az eladók és vevők felkutatását, a megállapodás megkötését, az áru tárolását, az átadás helyszínének előzetes felderítését, a szállítóeszközök és kísérők biztosítását; tehát felölelhet minden olyan mozzanatot, amely azt célozza, hogy a kábítószer - akár további közbeékelődő személyek révén is - bekerüljön a kereskedelmi forgalomba .

A forgalomba hozatallal a tárgyalt bűncselekmény akkor válik befejezetté, amikor a kábítószer bekerül a forgalomba, vagyis a továbbadás folytán ténylegesen megnyílik annak a lehetősége, hogy a kábítószerhez más vagy mások is hozzájuthassanak .

"Kábítószerrel kereskedik": a forgalomba hozatalnál tágabb elkövetési magatartásokat jelent. Ez a magatartás lényegileg adásvételek által valósul meg, és haszonszerzésre irányul, és magában foglal minden olyan tevékenységet, amely elősegíti, hogy a kábítószer eljusson a viszonteladóhoz vagy a fogyasztóhoz. Ezek közé tartozik a kábítószernek kereskedés céljából történő megszerzése, készletezése is, amely magatartás befejezett önálló tettesi cselekmény. Kábítószerrel kereskedik az, aki haszonszerzésre törekedve közreműködik a kábítószer forgalmazásában.

A kereskedés tehát - e törvényhely alkalmazása szempontjából is - rendszeresen ismétlődő, anyagi haszon érdekében folytatott adásvétel, amelynek keretei között valójában nemcsak az eladó és a vevők, hanem a rendszeresen közvetítők is mint a kereskedői tevékenység közreműködői tettesként vonhatók felelősségre .

A kereskedés a forgalomba hozataltól való elhatárolásának alapja tehát a haszonszerzésre törekvés és a rendszeresség.

A kereskedéssel elkövetési fordulattal megvalósított bűncselekménynek - eltérően a forgalomba hozataltól - a kísérleti stádiuma általában kizárt.