dr. Janklovics Ádám ügyvéd

: Büntető ügyvéd Budapest; Védőügyvéd; Büntetőjogász, Büntetőjog; Közlekedési ügyvéd; Közlekedési jog; Ittas vezetés; Közúti baleset;

Büntetőeljárást indítottak Ön ellen kábítószer birtoklása miatt? Gyanúsított, vagy már vádlottként áll a bíróság előtt? Dr. Janklovics Ádám büntetőügyvéd határozottan képviseli érdekeit.

Az új Büntető Törvénykönyv nagymértékben szigorítja a kábítószerrel összefüggő büntetési tételeket, ezért célszerű már az első kihallgatás előtt konzultálni büntetőjogra szakosodott ügyvéddel.

A kábitószer fogyasztás önálló elkövetési magatartás és egy büntetési kategóriába tartozik a csekély mennyiségű kábítószertartással, így két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A kábítószerrel kapcsolatos elkövetési magatartás attól függ, hogy a terjesztőkhöz (kínálati oldal) vagy a fogyasztókhoz (keresleti oldal) kapcsolódnak.

Kábítószer birtoklás alatt az ún. fogyasztói típusú magatartásokat értjük.

Kábítószer birtoklása kizárólag szándékos követhető el. Ez annyit jelent, hogy elkövetőnek tudnia kell lennie, hogy a bűncselekmény elkövetési magatartását kábítószerre nézve fejti ki.

Nézzük meg részletesen hogy követhető el a kábítószer birtoklás:

A kábítószer termesztése olyan növény termesztését jelenti, amely, illetve amelyek a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendeletben szerepelnek.

A termesztés önmagában nem eredményez fogyasztásra alkalmas kábítószert - a termesztett anyag feldolgozásra, szárításra, finomításra szorul - mégis büntetőjogilag releváns magatartás, befejezett bűncselekmény, függetlenül attól, hogy a fogyasztáshoz további tevékenység szükséges. A termesztéssel a bűncselekmény már akkor befejezett, ha a növény - esetleg gondozás mellett - önállóan fejlődik. Nem szükséges a befejezettséghez a növény beérése. A növény (pl. magok) elültetése és gondozása (őrzése) nem előkészületi jellegű magatartás, hanem a kábítószer termesztésének, azaz befejezett bűncselekménynek minősül, ha a magokból kikelt növény már önállóan fejlődik. Értelemszerűen a magok elültetése kísérlet.

Kábítószer előállításának olyan műveletek tekinthetők, amelyek közvetlen eredménye maga a kábítószer. Elsősorban a szintetikus készítés, a laboratóriumi körülmények között gyártás tartozik ide. A laboratóriumi körülmények - akár nagy teljesítményűek is, viszonylag kis helyen (pl. családi házban, tanyán, lakásban) is megteremthetők.

Kábítószer megszerzése: annak birtokbavétele. Megszerzésnek minősül a vásárlás, az ajándék, a találás, de jogellenes birtokbavétel is. A bűncselekmény megvalósulása szempontjából közömbös, hogy az elkövető a kábítószert maga vagy más részére veszi-e át. A birtokállapot megváltozásával a bűncselekmény befejezett.

A kábítószer tartása a megszerzésnél tartósabb (hosszabb idejű) birtoklást jelent, azaz termesztést, előállítást vagy a megszerzést feltételez. Továbbadás esetén viszont nem ez a bűncselekmény, hanem a 176. §-ba ütköző bűncselekmény valósul meg. A tartás elkövetési alakzatának beiktatásával a magatartás büntetendővé válik akkor is, ha a birtokállapot létrejöttének módja nem deríthető fel, ismeretlen. Tehát: aki kábítószert birtokol, e § alapján feltétlenül büntetendő akkor is, ha nem tisztázott, maga termesztette, állította elő ezt az anyagot, vagy más birtokostól szerezte meg

Kábítószer birtoklás és az elterelés

A törvény büntethetőséget megszüntető okról rendelkezik ha az elkövető kábítószert saját használatra birtokolja és részt vesz elterelésen.

Az elterelés feltételei :

A fogyasztói típusú elkövetési magatartások közül a termesztés, az előállítás, megszerezés vagy tartás avagy a fogyasztás saját használatra és csekély kábítószer-mennyiségre történt, továbbá

Az elkövető a bűncselekmény elkövetését beismerte, egyszersmind

Az elsőfokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésnek vetette alá magát, vagy kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, avagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt.

Az elterelés alapfeltétele a csekély kábítószer-mennyiség és a szóban levő elkövetési magatartások saját használatra kifejtése. A saját használatra elkövetés lényegileg azt jelenti, hogy a kábítószert az elkövető kizárólag saját maga kívánja elfogyasztani vagy fogyasztotta el, vagy más módon juttatja vagy kívánja juttatni a saját szervezetébe. A büntethetőséget megszüntető elterelés - helyes értelmezéssel - kábítószerfüggő elkövető esetén csak akkor valósul meg, ha a törvényben meghatározott időtartamú folyamatos a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben részvételt igazol.

Kizárja a fenti büntethetőséget megszüntető ok megállapítását, ha a megelőző két éven belül

Az elkövetővel szemben kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben vagy kábítószer-használatot kezelő más ellátásban, megelőző-felvilágosító szolgáltatásban részvétel miatt halasztották el a vádemelést, vagy függesztették fel a nyomozást illetőleg egyébként a büntetőeljárást; avagy

A bíróság az elkövető bűnösségét akár kábítószer-kereskedelemben, akár kábítószer birtoklásában megállapította. Megítélésünk szerint kizárt az ismételt elterelés és büntethetőséget megszüntető ok alkalmazása akkor is, ha az elkövető büntetőjogi felelősségét a bíróság a korábbi Btk. alapján kábítószerrel visszaélés valamelyik esete miatt állapította meg.

Büntetés korlátlan enyhítése kábítószer birtoklás esetén

A törvény lehetőséget ad a büntetés korlátlan enyhítésére, ha a kábítószer birtoklása alapeseteinek az elkövetője a vádemelésig lehetővé teszi a kábítószert értékesítő személy kilétének a megállapítását és vele szemben a 180. §-ban meghatározott büntethetőséget megszüntető ok megállapításának nincs helye. Ezzel a törvény a kábítószer-kereskedelem felderítését segíti.

Bekerültek a dizájnerdrogok az új Btk.-ba

A törvénybe bekerült az új pszichoaktív anyaggal visszaélés vétsége is, melyet az úgynevezett dizájnerdrogok elterjedése indokol. Három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki ebbe a kategóriába tartozó anyagot az országba behoz, kivisz, azon átszállít, vagy előállít, kínál, forgalomba hoz, azzal kereskedik.