dr. Janklovics Ádám ügyvéd

: Büntető ügyvéd Budapest; Védőügyvéd; Büntetőjogász, Büntetőjog; Közlekedési ügyvéd; Közlekedési jog; Ittas vezetés; Közúti baleset;

Korunk egyik legnagyobb problémája és kérdése a kábítószer. A kábítószer és annak kereskedelme egyike a rendőrség által legkomolyabban üldözött bűncselekményeknek. Kábítószert találtak önnél? Élt a tiltott szerrel? Azonnal forduljon ügyvédhez!

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények: A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szigorúan bünteti a kábítószernek minősülő különböző anyagokkal történő visszaéléseket.

A kábítószereknek számos típusa is ismert: ópium, ópiumszármazékok, kokain, hasis, hallucinogének, a pszichotróp anyagok (nyugtatók, altatók és egyéb gyógyszerek) stb. Fontos, hogy kábítószernek csak kifejezetten azon anyagok, szerek számítanak, amelyek jogilag is kábítószerként minősülnek. Az új Btk. az értelmező rendelkezések között sorolja fel, hogy mely jogforrások tartalmazzák a kábítószernek minősülő anyagok listáit. Az egyes bűncselekmények elkövetése során az elkövetés tárgyául szolgáló kábítószer mennyisége a büntetőjogi felelősségre vonás szempontjából fontos szempont. A csekély mennyiségként meghatározott érték felső határát el nem érő mennyiségű kábítószerre történő elkövetés több elkövetési magatartás esetében is privilegizált eset, tehát a főszabályhoz képest enyhébb büntetéssel fenyegetett; míg a jelentős vagy különösen jelentős mennyiségként meghatározott mértékű kábítószerrel kapcsolatos elkövetés minősített esetként szerepel az új Btk.-ban, és így a jogalkotó ezen esetekre súlyosabb büntetést helyezett kilátásba.

Fontos kiemelni, hogy a kábítószer birtoklása bűncselekmény körében speciális büntethetőségi akadály a 6 hónapig tartó folyamatos kezelés vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvétel, azaz az elterelés jogintézménye. Az elterelés jogintézménye a kábítószer saját használatra történő termesztése, előállítása, megszerzése vagy tartása, illetve a kábítószer fogyasztása esetén alkalmazható.

Az új Btk. több változtatást is bevezetett a kábítószerrel elkövethető bűncselekmények szabályozása körében. Így a korábban egy tényállásban szereplő többféle cselekményt szétbontotta külön tényállásokba. Az új Btk.-ban a kábítószer-kereskedelem elnevezésű tényállás a forgalmazói, kereskedői jellegű cselekményeket (kínálás, átadás, forgalomba hozatal, kereskedés) rendeli büntetni. A kábítószer birtoklása bűncselekmény az ún. fogyasztói típusú cselekmények (termesztés, előállítás, megszerzés, tartás, az ország területére való behozatal, az onnan való kivitel, az átvitel, valamint a fogyasztás) büntetendőségét tartalmazza. A fogyasztás mint új elkövetési magatartás jelenik meg az új Btk.-ban (ez korábban más elkövetési magatartások keretében volt kezelhető) és a csekély mennyiségű kábítószer fogyasztása, illetve csekély mennyiségű kábítószer fogyasztás céljából történő megszerzése, illetve tartása enyhébben büntethető esetnek számít.

Kiskorúak védelme a kábítószerekkel szemben: A Btk. kiemelten kezeli a kiskorúak védelmét a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények esetében. A tizennyolc év alattiak védelmét biztosító jogszabályi rendelkezések kialakítását egyébként nemzetközi jogi kötelezettségek is előírják Magyarország számára. A két legfontosabb tényállás esetében (kábítószer-kereskedelem és kábítószer birtoklása) a tizennyolc év alattiak sérelmére vagy felhasználásukkal elkövetett magatartások elkülönülten, külön szakaszban jelennek meg az új Btk.-ban. Ezeknél a bűncselekményeknél a nem tizennyolc éven aluliak érintettségével történő elkövetéshez képest rendre szigorúbb büntetési tételeket állapít meg a jogalkotó azokra az elkövetésekre, amikor a kábítószerrel történő visszaéléseket tizennyolc év alattiakkal szemben vagy kiskorúak potenciális érintettségével követik el. Ehhez hasonlóan a Btk. az új pszichoaktív szerrel visszaélés tényállásában is szigorúbban rendeli büntetni a felnőtt magatartását, ha a cselekményt tizennyolc év alattival szemben vagy a fiatalkorú bevonásával, felhasználásával követi el. Továbbá a kóros szenvedélykeltés tényállása kifejezetten a tizennyolc éven aluliak kábítószer, illetve nem kábítószernek minősülő kábító hatású anyag fogyasztására való, nagykorú által történő rábírását, illetve a fogyasztás elősegítését rendeli büntetni.

A kiskorúak védelme a kábítószer-kereskedelem tényállásában: Az új Btk. a kereskedői típusú elkövetési magatartások esetében szigorúbban rendeli büntetni a cselekményt, ha tizennyolcadik életévét betöltött személy tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószert kínál, átad; illetve kiskorú felhasználásával kábítószert forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik. Külön szigorúbban büntetendő eset az, ha az elkövető bizonyos védett intézmények területén vagy azok környezetében tanúsítja a forgalmazói jellegű magatartásokat. Ilyen védett intézmények az oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épületek.A felhasználás az elkövető részéről egy tudatos, aktív magatartást feltételez. Az elkövetőnek tisztában kell lennie a kiskorú életkorával és azzal a ténnyel, hogy ráhatásának eredményeként a kiskorú maga is tettesi, illetve bűnsegédi magatartást valósít meg.

A kiskorúak védelme az új pszichoaktív szerrel visszaélés tényállásában: A Btk. a kereskedői típusú elkövetési magatartások esetében szigorúbban rendeli büntetni a cselekményt, ha tizennyolcadik életévét betöltött személy tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek új pszichoaktív szert kínál, átad; illetve tizennyolc év alatti felhasználásával új pszichoaktív szert forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik. Ennél a tényállásnál is külön szigorúbban büntetendő eset az, ha az elkövető bizonyos védett intézmények területén vagy azok környezetében tanúsítja a forgalmazói jellegű magatartásokat. Ilyen védett intézmények az oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épületek. Súlyosabban büntethető annak a tette, aki a fenti cselekményeket bűnszövetségben, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőségét felhasználva követi el.