dr. Janklovics Ádám ügyvéd

: Büntető ügyvéd Budapest; Védőügyvéd; Büntetőjogász, Büntetőjog; Közlekedési ügyvéd; Közlekedési jog; Ittas vezetés; Közúti baleset;

Büntetőeljárást indítottak Ön ellen hamis tanúzás miatt? Gyanúsított, vagy már vádlottként áll a bíróság előtt? Dr. Janklovics Ádám büntetőügyvéd szakszerű védelmet hamis tanúzás elkövetése esetén!

A büntetőtörvény szerint a tanú, aki hatóság előtt az ügy lényeges körülményére valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja, hamis tanúzást követ el.

Tanúként azt a személyt lehet kihallgatni, akinek a bizonyítandó tényekről érdemi tudomása van.

Hamis tanúzás bűncselekményét kizárólag tanú minőségében kihallgatott személy követheti el.

A tanúkihallgatásnak a büntetőeljárási törvényben szabályozott kötött rendje van.

Így hatályos büntetőeljárási törvény szerint a tanúval közölni kell kihallgatásának kezdetén, hogy tanúként hallgatják ki az ügyben, minden esetben tisztázni kell az ügy tárgyához, illetőleg az abban szereplő személyekhez való viszonyát, esetleges érdekeltségét, feltétlenül tisztázandó, hogy bármilyen okból megilleti-e a tanút mentességi jog. Ki kell oktatni a tanút jogaira, kötelezettségeire és figyelmeztetni kell őt a hamis tanúzás következményeire. Mindezekre figyelemmel nem tekinthető tanúvallomásnak az olyan nyilatkozat, amely előtt a, nyilatkozatot tévő személyt nem oktatják ki, nem figyelmeztetik jogaira és kötelezettségeire, mentességi jogára, nem hívják fel figyelmét a hamis tanúzás következményeire.

Hamis tanúzást nem valósíthat meg a terhelt az ellene folyó büntetőeljárásban. Nézzünk erre egy példát büntető jogi praxisomból: közúti veszélyeztetés miatt indult eljárásban a terheltnek azon védekezése, mely szerint a gépjárművet nem ő, hanem más személy vezette, nem valósít meg hamis tanúzást.

Hogyan követhető el a hamis tanúzás?

  • Valótlan tényállítás
  • Valóság elhallgatása
  • Hamis szakvéleményadás
  • Hamis felvilágosítás adás
  • Hamis fordítás
  • Hamis okirat szolgáltatása
  • Hamis tárgyi bizonyítási eszköz szolgáltatása

A tanú vallomása akkor tekinthető valótlannak, ha objektíve nem igaz, vagyis hamis tartalmú, azaz nem egyezik meg azzal, ami ténylegesen a valóságban megtörtént.

Valótlan tartalmú vallomás, bíróság vagy hatóság előtt való megtétele, kizárólag akkor minősül bűncselekménynek, hogyha az adott ügy lényeges körülményeire vonatkozik. Ügyvédi tapasztalatom alapján lényegesnek kell tekinti bűnösség megállapítása, a bűncselekmény minősítése, vagy a büntetés kiszabása szempontjából jelentőséggel bíró tényeket.

A bíróság, illetőleg más hatóság számára kötelezővé teszik tolmács alkalmazását, ha nem magyar anyanyelvű személy az eljárás során az anyanyelvét kívánja használni, továbbá ha siket, néma vagy siketnéma személyt kell az ügyben kihallgatni. Amennyiben a tolmácsolás vagy a fordítás hamis, vagyis tartalma nem felel meg a szóban előadott vagy fordítandó szöveg tartalmának úgy a hamis tanúzás megállapításának van helye.

Hamis tanúzás bűncselekménye szándékosan és gondatlanul is megvalósítható.

A szándékos elkövetés esetén valamennyi tényállási elemre ki kell, hogy terjedjen az elkövető szándéka. Így tisztában kell azzal lennie, hogy az általa tett vallomás valótlan tartalmú, azaz hamis.

A hamis tanúzás bűncselekménye a hamis vallomás megtételével válik befejezetté, illetőleg akkor, amikor a hamis okiratot vagy hamis tárgyi bizonyítási eszközt a hatóság tudomására hozzák. Abban az esetben, hogyha a tanú azon vallomástétele során, amikor valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja, ugyanakkor még e vallomástétele során ezt feltárja a hatóság előtt, úgy nem követ el bűncselekményt, ugyanakkor, ha a kihallgatás befejezett, akkor a hamis tanúzás is befejezetté válik.

Hamis tanúzás büntetése:

Aki a hamis tanúzást büntető ügyben követi el, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ha a hamis tanúzás olyan bűncselekményre vonatkozik, amely életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, a büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés.

Aki a hamis tanúzást polgári ügyben követi el, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ha a polgári ügy tárgya különösen nagy vagyoni érték vagy különösen jelentős egyéb érdek, a büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés.

Aki a hamis tanúzást gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Hamis tanúzásra felhívás:

Aki mást büntető ügyben hamis tanúzásra rábírni törekszik, bűntettet követ el, aki pedig ezt polgári ügyben követi el, vétség miatt büntetendő.

A hamis tanúzásra felhívás előkészületi magatartás, amelyet a törvény önállóan rendel büntetni.

A bűncselekmény passzív alanya az a személy, akit az elkövető a hamis tanúzásra rábírni törekszik. Ilyen például a tanú vagy a szakértő. A cselekmény elkövetési magatartása a hamis tanúzásra felhívás.

Ez megvalósulhat rábeszélés, kérés, könyörgés, felszólítás formájában, az elkövető szándéka az, hogy rajta kívülálló más személy meghatározott eljárásban hamis tanúvallomást tegyen. Tekintettel arra, hogy az elkövetőnek a szándéka meghatározott célra irányul, így csak egyenes szándékkal (dolus directus) követhető el a bűncselekmény.

A felhívás eredménytelen felbujtást jelent. Azaz az elkövető arra törekszik rábírni a sértettet, hogy hamisan tanúskodjék. A bűncselekmény a rábíró magatartás tanúsításával befejezett akkor, amikor a felhívás eljutott a címzettjéhez. A cselekmény nem eredmény-bűncselekmény. A felhívásnak nem szabad eredményesnek lennie. Abban az esetben ugyanis, ha a felbujtás hatására a tanú hamisan vall, megvalósítja a hamis tanúzást, az erre őt rábeszélő elkövető pedig a hamis tanúzás felbujtójaként felelhet. Enyhébben büntetendő, aki a hamis tanúzásra felhívást fegyelmi, szabálysértési vagy egyéb hatósági eljárásban követi el.